Investeringsprocessen

Vi analyserar årligen ett stort antal bolag varav endast ett fåtal uppfyller dock våra investeringskriterier och leder till affär. Dessa möjliga investerinsprospekt inkommer antingen genom vårt affärsnätverk eller genereras genom vårt interna prospekteringsarbete.

Inför varje förvärv genomförs vi sedan en due diligence av bolaget. Detta gör vi både för att identifiera risker och möjligheter med en investering, men även för att lära känna verksamheten och lägga grunden för vårt framtida arbete med långsiktigt värdeskapande i bolaget.

Ägarandel

Treacs kärnkompetens är att bedriva ett aktivt ägarskap. För att möjliggöra detta vill vi alltid gå in som majoritetsägare och då till lägst 51 % av aktierna. Minoritetsandel är tänkbart i undantagsfall och då endast genom syndikering med annan part som i sig ger majoritet.

Investeringsintervall

Av Treac direkta förvärv är företag med en köpeskilling på mellan 20 -100 Mkr.

Portföljbolagen kan komma att göra förvärv i intervallet 3 – 30 Mkr.

Branschmässiga avgränsningar

Treac önskar investera i tillverkande bolag eller tjänsteproducerande bolag med tillverkningsindustrin som kund. Avgränsningar från branscher gällande nyinvesteringar är:

• Transportindustrin

• Detaljhandeln

• Turism

• IT/Mjukvaruutveckling

• Restaurang

• Bygg & Markanläggning

Geografiska avgränsningar

Vårt geografiska fokus ligger på Västerbotten och Norrbotten som de två enskilt mest intressanta marknaderna. Detta är till följd av att Treac är sedan låg tid tillbaka har ett upparbetat varumärke i dessa områden, med ett stort nätverk som följd. Dock kan även investeringar komma att ske på andra marknader, såväl nationella som internationella, för portföljbolagen när rätt tillfälle ges.

Exitstrategi

Treac har ingen begränsning av innehavstiden. Varje år bedöms innehavens förutsättningar att fortsätta generera avkastning enligt ägardirektivens riktlinjer och våra möjlgheter att bidra till innehavens utveckling.